Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

A D M I T E R E - sesiunea SEPTEMBRIE 2019  -  Nivel LICENŢĂ

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

-EXTENSIA  UNIVERSITARĂ  ZALĂU-

 1. specializarea Geografia turismului (3 ani, zi)   -

Număr locuri: 31 TAXĂ

 
Admiterea (organizată pe domeniul geografie) constă din:
 1. Etapa I (eliminatorie) – constă  scrisoare de intenţie depusă de candidat la înscriere (notată cu calificativul Admis/Respins)
 2. Etapa a II-a. Candidaţii declaraţi admişi în etapa I vor fi repartizaţi pe locurile cu taxă după media de la bacalaureat (candidaţii vor ocupa locurile prin concurs în ordinea descrescătoare a mediilor generale de la bacalaureat)*

* În cazul în care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele: - nota de la disciplina scrisă de limba şi literatura română, obţinută la examenul de bacalaureat;
- nota de la a doua disciplină scrisă, obţinută la examenul de bacalaureat.

Perioada de înscriere: 11 – 13 septembrie 2019, între orele 9-13

 

Afişarea rezultatelor iniţiale: 14 septembrie 2019

Perioada de confirmare a locului: 16 – 18 septembrie 2019

Redistribuirea şi afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor finale: 20 septembrie 2019

Taxă de admitere:     50 RON (taxă procesare)
            120 RON (taxă înscriere)*
Total: 170 RON
* Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere angajaţii şi copiii angajaţilor Univ. “Babeş-Bolyai, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar. Taxa de procesare nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din casele de plasament, care sunt scutiţi de la plata ambelor taxe (Regulament admitere UBB, pag. 8, pct. 5)

Dosarul de înscriere (dosar plic) presupune depunerea următoarelor acte:

 1. fişă de înscriere completată cu datele candidatului (poate fi procurată de la secretariatul Extensiei)
 2. scrisoarea de intenţie completată (formularul poate fi procurat de la secretariatul Extensiei)
 3. copia xerox a diplomei de bacalaureat (nelegalizată)
 4. chitanţa privind achitarea taxei de admitere (plata se face la sediul Extensiei)
 5. adeverinţă în original care să ateste că un candidat beneficiază de scutirea taxei de admitere, conform Regulamentului de admitere al UBB (Regulament admitere UBB, pag. 8, pct. 5)

Candidaţii trebuie să completeze la înscriere un formular în care declară pe proprie răspundere (sub semnătură) dacă a mai urmat studii universitare de licență la buget. Potrivit legii penale (Cod penal art. 320-327), orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. de natură să producă efecte juridice se pedepsește cu închisoarea, după caz, de la 3 luni la 3 ani. Candidatul care se află în vreuna din situațiile prevăzute de legea penală privind falsul va fi exmatriculat și UBB va face demersurile necesare pentru informarea organelor în drept să desfășoare cercetarea penală (Regulament admitere UBB, pag. 4, pct. 7)
Notă: Candidatii  admişi  pot  opta  pentru  a  urma  Programul  de  formare  psihopedagogică  nivelul  I
          (Modulul pedagogic) pentru cariera didactică
Informaţii: B-dul Mihai Vit., nr. 25/E, (în incinta Grupului Şcolar „Alesandru Papiu Ilarian”), tel:0260-662466

CONFIRMAREA LOCULUI: 16-18 SEPTEMBRIE 2019

Candidaţii admişi  la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul şi să completeze contractul de şcolarizare, pentru confirmare fiind necesare:

 1. diploma de bacalaureat (în original)
 2. foaia matricolă (în original)
 3. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizate la sediul extensiei;
 4. adeverinţă medicală tip (în original);
 5. două fotografii tip ¾ cm;
 6. copie xerox carte/buletin de identitate;
 7. candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală. Pentru anul univ. 2019-2020 taxa de şcolarizare este de 2.800 lei/an. Prima rată a taxei de şcolarizare (700 lei) se achită - la poştă prin Mandat Poştal) / bancă (virament bancar), la adresa:

  Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie
Cont: RO35TREZ21620F330500XXXX – Trezoreria Cluj;         C.U.I. 4305849
   
 1. pentru studenţii care urmează a doua specializare – adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student sau absolvent, anii bugetaţi/taxă ocupaţi, număr de burse primite.

 

Mai multe informaţii: http://geografie.ubbcluj.ro

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

   

Mai multe informaţii: http://geografie.ubbcluj.ro