UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE extensia Zalau

PAGINA ADMITERII 2022 INFORMATII SI TUTORIALE

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022 FINALE

Geografia turismului – Zalau

RURAL – Geografia turismului

Informaţii – telefon:0260 662466, Bld. Mihai Viteazul, Nr. 25 (în incinta Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian)

Perioada de înscriere on-line, sesiunea septembrie 2022, nivel licență:

12 septembrie – 14 septembrie 2022 

(în ultima zi până la ora 16.00)

Afișarea rezultatelor iniţiale:

           15 septembrie 2022

Confirmarea locului se face în perioada:

Vineri   16 septembrie 2022 – orele 9-16
Sâmbătă   17 septembrie 2022 – orele 9-13
Luni   19 septembrie 2022 – orele 9-16

Redistribuirea și afişarea rezultatelor:

              20 septembrie 2022

Confirmarea locului după redistribuire se face în data de:

             21 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor finale:

             22 septembrie 2022

Informaţii – telefon:0260 662466, Bld. Mihai Viteazul, Nr. 25 (în incinta Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian)

Înscrierea candidaţilor presupune depunerea online (pe platforma admiterii) a următoarelor acte:

 1. Fișa de înscriere  (formularul specific Facultății de Geografie completat și semnat);
 2. Scrisoarea de motivaţie (formularul specific Facultății de Geografie completat și semnat);
 3. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
 4. Certificatul de naștere;
 5. Cartea de identitate;
 6. Adeverința medicală tip care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii

superioare;

 • Dovada achitării taxei de admitere de 170 lei (înscriere și procesare);
 • Adeverinţa care să ateste că un candidat beneficiază de scutirea taxei de înscriere, conform

Regulamentului de admitere al UBB.

Taxă de admitere de 170 lei este formată dintaxă procesare (50 lei) şi taxa de înscriere (120 lei)*

  * Angajaţii şi copiii angajaţilor Univ. “Babeş-Bolyai, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ univ. şi preuniversitar sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere (120 lei). Pentru aspectele organizatorice și de comunicare se percepe taxa  de procesare (de 50 lei), taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.

      Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din casele de plasament sunt scutiţi de la plata taxei de admitere.

Alternativă la înscrierea online:

Candidații care doresc se pot înscrie online și la sediul extensiei.

Notă: La confirmarea locului, candidații admişi pot opta pentru a urma Programul de formare psihopedagogică

           nivelul I (Modulul pedagogic) pentru cariera didactică https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic/

          (documentele necesare înscrierii vor fi disponibile online)

Admiterea (organizată pe Domeniul Geografie) va consta din:

 1. Etapa I (eliminatorie). Scrisoare de motivaţie depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins (care conţine motivaţia candidatului pentru alegerea înscrierii la Facultatea de Geografie – Extensia Zalău).
 2. Etapa a II-a. Candidaţii declaraţi admişi în etapa I vor fi repartizaţi, în funcţie de opţiunile de pe fişa de  înscriere,  pe locurile  bugetate şi cu taxă, după  media generală de la bacalaureat. Candidaţii vor ocupa locurile prin concurs în ordinea descrescătoare a mediilor generale de la bacalaureat.

Repartizarea candidaţilor se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Ocuparea locurilor cu taxă se face din rândul candidaţilor care au optat şi pentru locurile cu taxă pe fişa de înscriere.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri bugetate planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în care media ultimului

admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajareaplicate, în ordine, vor fi următoarele:

     – nota de la disciplina scrisă de limba şi literatura română, obţinută la examenul de bacalaureat;

     – nota de la a doua disciplină scrisă, obţinută la examenul de bacalaureat.

Confirmarea locului

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin depunerea acontractului de studii semnat, iar pentru cei admiși la taxă și dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare (25% din 2800 lei),

Candidații admiși vor depune un dosar cu următoarele acte (la sediul extensiei):

 1. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original;
[cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate

„conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o

adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate];

 • carte de identitate, în copie simplă;
 • certificatul de naştere în original și copie simplă;
 • adeverinţă medicală tip (în original) care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare;
 • două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 • adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
 • documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;
 • Contractul de studii universitare în 2 exemplare.

Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale

şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe locurile bugetate neocupate.

Contestaţiile vor fi depuse online la adresa de e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro în termen de 48 de ore

de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de contestație pe facultate. Comunicarea

rezultatelor la contestații se va afişa pe site-ul facultății în termen de 24 de ore.

 

Mai multe informaţii: