UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE extensia Zalau

REZULTATE ADMITERE 2021 septembrie FINAL – ZALAU

Confirmarea locului (TUTORIAL)

PAGINA ADMITERII 2021 INFORMATII SI TUTORIALE

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA,  FACULTATEA DE GEOGRAFIE

 

-EXTENSIA  UNIVERSITARĂ  ZALĂU-

Perioada de înscriere on-line, sesiunea septembrie 2021, nivel licență:

6 septembrie – 8 septembrie 2021

Afișarea rezultatelor iniţiale:

           9 septembrie 2021 

Confirmarea locului se face în perioada:

Vineri 10 septembrie 2021 ( interval orar 9 – 15 )

Sâmbătă 11 septembrie 2021 ( interval orar 9 – 14 )

Duminică 12 septembrie 2021 ( interval orar 9 – 12 )

Redistribuirea și afişarea rezultatelor:

            13 septembrie 2021 

Confirmarea locului după redistribuire se face în data de:

           14 septembrie 2021 

Afişarea rezultatelor finale:

           15 septembrie 2021 

                                                  

Informaţii – telefon:0260 662466, Bld. Mihai Viteazul, Nr. 25 (în incinta Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian)

Înscrierea candidaţilor presupune depunerea online (pe platforma admiterii) a următoarelor acte:

 1. Fișa de înscriere  (formularul specific Facultății de Geografie completat și semnat);
 2. Scrisoarea de motivaţie (formularul specific Facultății de Geografie completat și semnat);
 3. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
 4. Certificatul de naștere;
 5. Cartea de identitate;
 6. Adeverința medicală tip;
 7. Dovada achitării taxei de admitere de 170 lei (înscriere și procesare);
 8. Adeverinţa care să ateste că un candidat beneficiază de scutirea taxei de înscriere, conform

Regulamentului de admitere al UBB.

Taxă de admitere este de 170 lei, fiind formată dintaxă procesare (50 lei) şi taxa de înscriere (120 lei)*

* Sunt  scutiţi de la  plata taxei  de înscriere angajaţii şi copiii angajaţilor  Univ. “Babeş-Bolyai, copiii personalului didactic şi

   didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar. Taxa  de procesare nu

   este supusă scutirilor, degrevărilor  şi nu este returnabilă.  Fac  excepţie candidaţii orfani de ambii părinţi  şi tinerii proveniţi

   din casele de plasament, care sunt scutiţi de la plata ambelor taxe.

Notă: Candidatii  admişi  pot  opta  pentru  a  urma  Programul  de  formare  psihopedagogică  nivelul  I

          (Modulul pedagogic) pentru cariera didactică (https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic)

Alternativă la înscrierea online:

Înscrierea se poate face şi la sediul extensiei  (în cazuri deosebite), cu respectarea tuturor măsurilor de preveniere a răspândirii infecţiei cu COVID-19.

Admiterea (organizată pe Domeniul Geografie) constă din:
 • Etapa I (eliminatorie) – constă într-o Scrisoare de motivaţie  (care să conţină motivaţia candidatului

pentru alegerea înscrierii la Facultatea de Geografie – Extensia Zalău) şi trebuie depusă de candidat

la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.

 • Etapa a II-a. Candidaţii declaraţi admişi în etapa I vor fi repartizaţi, în funcţie de opţiunile de pe fişa

de  înscriere,  pe locurile  bugetate şi cu taxă, după  media generală de la bacalaureat. Candidaţii vor

 ocupa locurile prin concurs în ordinea descrescătoare a mediilor generale de la bacalaureat.

Repartizarea candidaţilor se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Ocuparea locurilor cu taxă se face din rândul candidaţilor care au optat şi pentru locurile cu taxă pe fişa de înscriere.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri bugetate planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în care media ultimului

admis realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajareaplicate, în ordine, vor fi următoarele:

     – nota de la disciplina scrisă de limba şi literatura română, obţinută la examenul de bacalaureat;

     – nota de la a doua disciplină scrisă, obţinută la examenul de bacalaureat.

Confirmarea locului

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin depunerea online a contractului de studii semnat, iar pentru cei admiși la taxă și dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare (25% din 2800 lei),

Candidații admiși vor depune un dosar cu următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original;
[cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate

„conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o

adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate];

 • carte de identitate, în copie simplă;
 • certificatul de naştere în original și copie simplă;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 • adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
 • documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;
 • Contractul de studii universitare în 2 exemplare.

Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale

şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidaţii admişi şi confirmaţi pe locurile cu taxă vor participa automat la redistribuire pe locurile

bugetate neocupate .

Contestaţiile vor fi depuse online la adresa de e-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro în termen de 48 de ore

de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de contestație pe facultate. Comunicarea

rezultatelor la contestații se va afişa pe site-ul facultății în termen de 24 de ore.

https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic

ADMITERE  

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD)

Programul de formare psihopedagogică nivelul I (Modul pedagogic) pentru cariera didactică –

Admiterea se va realiza online, în perioada admiterii la facultate.

Pentru înscrierea la Modulul Podagogic la confirmarea locului se va bifa opțiunea de a urma

cursurile de pregătire psihopedagogică Nivelul I și se vor încărca pe site Contractul de studii și eseul motivațional, urmând ca în cursul lunii octombrie, dosarul complet să fie dus la secretariatul DPPD.

Admiterea se realizează pe baza unui eseu motivaţional.

 

Eseul este realizat de către fiecare candidat, urmărind cerinţele de mai jos:

 • Prezentarea motivelor şi argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice.
 • Prezentarea atuurilor, calităţilor, abilităţilor personale care îl recomandă, în opinia sa,

pentru cariera didactică.

 • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică – O vede ca pe o primă opţiune

pentru dezvoltarea sa personală sau ca pe o alternativă.

 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o

pagină format A4

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 • copie certificat naştere
 • copi C.I.
 • eseu motivațional
 • adeverinţă medic de familie – care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli

contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică

 • contract de studii nivel I completat (Contract global de studii, monospecializare)

Informaţii legate de taxă

Statutul bugetat sau cu taxă obţinut de student prin admiterea la facultate se păstrează şi în programul

de pregătire didactică la DPPD în anul I, urmând să fie reconfirmat anual.   

 • LA BUGET

 Candidații admiși la Extensia Zalău la buget, vor avea același statut (student bugetat) și la DPPD.

 • LA TAXĂ

Candidații admiși pe locurile cu taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă.

Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2021-2022), în

cursul lunii în octombrie 2021, într-un cont anunţat ulterior.

Conform HS-nr.-11-privind-aprobarea-Regulamentelor-de-taxe-pe-anul-universitar-2021-2022.pdf (ubbcluj.ro)

(Anexa 2  la Hotărârea Senatului nr. 11/15.02.2021, I/ nr. crt. 26),

valoarea  unui credit la DPPD  nivel I pentru studenţi  este de 30 lei (taxa aferentă anului univ. 2021-

2022 este de 300 lei -5 credite sem.I + 5 credite sem.II, conform Contractului global de studii pentru

Activitățile programului de studii psihopedagogice, nivelul I -inițial-, monospecializare)

Mai multe informaţii: https://geografie.ubbcluj.ro/admitere/